miercuri, 19 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Europa - RELIEFUL MAJORRELIEFUL MAJOR
2.1 Trepte și unități morofstructurale


            Altitudini relieful Europei se înscrie între 0 m și 4807 m (Vf.Mont Blanc din Munții
Alpi) și dacă se iau în considerare Marea Caspică și Munții Caucaz, se înscrie între -28m în preajma Mării Caspice și 5642 m (Vf.Elbus din Munții Caucaz);
            Altitudinea medie este de 340 m, doar 1,5% din spațiul european situându-se la peste
2000 m;
La nivelul treptelor de relief prdomină relieful cu altitudini reduse : 84-85% câmpii și podișuri joase, sub 500 m altitudine (predominante în centrul și estul continentului) și 15-16% munți și dealuri înalte;
Tectonic: Europa aparține plăcii Euroasiatice, principalele unități morfostructurale sunt:
- unități de platformă precambriene – prezintă cel mai mare nu cleu continental : Scutul Balcanic în nord și Platforma Est-Europeană în est; 
- unități de orogen precum:

Caledonice (orogeneza caledonice):Munții Scandinaviei,Munții Scoției,Munții Grampiani;

Hercinice (orogeneza hercinică): Masivul Central Francez, Masivul Renan, Munții Vosgi,
Munții Pădurea Neagră, Munții Hartz, Munții Penini, Munții Precambrieni, Munții Rodopi, Munții Rila, Munții Pirin, Podișul Meseta, Podișul Boemiei, Podișul Ardeni;

Alpine (orogeneza alpină): Munții Alpi, Munții Pirinei, Munții Sierra Nevada, Munții
Carpați,Munții Balcani, Munții Pindului, Munții Dinarici, Munții Caucaz, precum și zone sedimentare mai joase (Câmpia Panonică, Câmpia Română);

Activitatea vulcanică din neogen se reflectă prin cel mai lung lanț vulcanic stins din Europa, localizat în vestul Carpaților Orientali dar și în Masivul Central Francez;

Relieful major este alcătuit din :
- munți ( masivele cristaline caledonice – Munții Scandinaviei, Munții Scoției, Munții Cambrieni, din Țara Galilor; munții joși și podișurile hercinice care ocupă o fâșie centrală discontinuă de-a lungul continentului, din Peninsula Iberică până în Munții Ural; munții tineri ce aparțin sistemului alpino-carpatic); 
- dealuri și podișuri extinse în centrul și estul continentului, cu altitudini înte 300-800 m și geneză diferită; 
-  câmpii – peste 50% din suprafața Europei; au altitudini sub 2500 m.
 
  
2.2 Tipuri genetice de relief
 

            Tipuri genetice de relief :

Relief glaciar montan cuaternar
-                      Agenți  și procese predominante: acțiunea de eroziune a ghețarilor cuaternari;
-                      Forme de relief tipice: circuri glaciare, văi glaciare, custuri, praguri, morene.
-                      Areale reprezentative: la altitudini de peste 1800 m (pirenean, alpin, caucazian);
Relief glaciar montan actual (ghețari actuali)
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de eroziune și acumulare glaciară;
-                      Forme de relief tipice: circuri glaciar, văi glaciare, custuri, praguri, morene;
-                      Areale reprezentative: la altitudini de peste 3000 m (M. Alpi, M.Caucaz etc.);

Relief glaciar continental     
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de eroziune și acumulare a calotei   glaciare care a acoperit nordul Europei, până la aprox. 500 lat. N;
-                      Forme de relief tipice: morene, depresiuni;
-                      Areale reprezentative: la nordul continetului, Câmpia Nord – Europeană;

Relief de modelare policiclică
-                      Agenții și procese predominate: acțiunea agenților modelatori extermi în timp foarte îndelungat;
-                      Forme de relief: platforme de eroziune/ suprafețe de nivelare, peneplene, pediplene;
-                      Areale reprezentative: prezente în masivele vechi, sub formă de plenepene
fragmentate și înălțate la diferite altitudini și în munții sistemului alpin, sub formă de nivele de creste sau platouri;

Relief vulcanic
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de construcție a reliefului datorită activității vulcanice din neogen și actuale eroziunea;subaeriană exercitată asupra rocilor vulcanice;
-                      Forme de relief tipice: conuri vulcanice, cratere vulcanice;
-                      Areale reprezentative: platourile vulcanice din Islanda; Vulcanii activi din cuaternar – Vezuviu , Etna;


Relief petrografic – cuprinde:
Relief carstic :
-                      Agenți și procese predominate: acțiunea de dizolvare exercitată de apă de apa încărcată cu dioxid de carbon;
-                      Forme de relief tipice: la exterior – platouri calcaroase, câmpuri de lapiezuri, doline, chei; la interior – peșteri, avene;
-                      Areale reprezentative: Podișul Karst (Slovenia), Munții Alpi , Meseta Spaniolă;
Relief dezvoltat pe conglomerate:
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de eroziune diferențială asupra conglomeratelor;
-                      Forme de relief tipice: poduri interfluviale netede, stânci cu forme deosebite de babe, sfincși, coloane;

Relief dezvoltat pe șisturi cristaline, pe granite:
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de eroziune a agenților externi;
-                      Forme de relief tipice: forme greoaie, masive, abrupturi, coloane verticale;
-                      Areale reprezentative: Alpi , M.Pirinei, M.Apuseni, etc.


Relief dezvoltate pe nisipuri:
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de eroziune și acumulare eoliană;
-                      Forme de relief tipice: dune de nisip, depresiuni eoliene;
-                      Areale reprezentative:câmpuri de dune în SV Franței,Câmpia Mării Caspice M.;

Relief dezvoltat pe loess și depozite de loessoide
-                      Agenți și procese predominante: tasare și sufoziune;
-                      Forme de relief tipice: pe interfluvii: pe intefluvii: - crovuri, găvane; în interior: hrube, tunele de sufoziune;
-                      Areale reprezentative: areale cu roci specifice.

Relief structural – influența structurii asupra proceselor morfogenetice cuprinde:

Relief cutat:
-                      Forme de relief tipice: culme de anticlinal, văi de sinclinal, sinclinale suspendate, văi de anticiclal ;
-                      Areale reprezentative: sistemulalpino-carpatic;

Relief în structură faliată:
-                      Forme de relief tipice: horsturi, grabene, aliniamente de abrupturi în trepte;
-                      Areale reprezentative: sistemul alpino – carpatic;

Relief monoclinal:
-                      Forme de relief tipice: cueste, văi struturale (consecvente, subsecvente, obsecvente);
-                      Areale reprezentative: regiuni deluroase.


Relief de pluviodenudare :
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea apei din precipitații (difuză sau organizată);
-                      Forme de relief tipice: organisme torențiale, ogașe, ravene;
-                      Areale reprezentative: regiunile deluroase;

Glacisuri și pedimente:
-                      Agenți și procese predominante: retragerea versanților datorită pluviodenudării
-                      Forme de relief tipice: glacis, pedimente, câmpuri de glacis;
-                      Areale reprezentative: Europa sudică.

Piemonturi :
-                      Agenți și procese predominante: eroziunea și acumularea torențială la baza unor regiuni mai înalte;
-                      Forme de relief tipice: interfluvii piemontane, platouri, câmpii piemontane;
-                      Areale reprezentative: nordul Munților Pirinei, regiunea Piemont din N Italiei.


Relief fluvial:
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea de eroziune, transport, acumulare a organismelor fluviale;
-                      Forme de relief tipice: forme de eroziune – lunci, terase, văi; forme de acumulare: câmpii de acumulare, limane fluviale.
-                      Areale reprezentative: luncile largi și terasele din lungul văilor intramontane/
      intradeluroase din zona Europei Sudice și Centrale.

Relief fluvio – maritim:
-                      Agenți și procese predominante: acțiunea comună a acumulării fluviale și marine.
-                      Forme de relief tipice: delta, grinduri maritime, limane fluvio – marine;
-                      Areale reprezentative: Delta Volgăi, Estuare – Elba, Tamisa ;

Relief litoral (maritim):
-                      Agenți și procese predominante: eroziunea și acumularea marină;
-                      Forme de relief tipice: faleza, plaja, lagune, limane;
-                      Areale reprezentative: țărmurile cu fiorduri în N, cu riass în NV Franței, Marea
      Britanie,dalmativ în V Croației;

Relief submarin:
-                      Agenți și procese predominante: eroziunea și acumularea submarină;
-                      Forme de relief tipice: platforma continentală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu