miercuri, 26 martie 2014

Varianta 1 - Aplicatii

SUBIECTUL  I (30 puncte)
Harta de mai sus se referă la subiectul I   A – C.
Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașele - capitală cu numere.

A.Precizați :
1. Numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A și C ;
2. Numele orașelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 3 .
                                                                                                                        4 puncte
B.Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieșire la Oceanul ...
2.Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ...
3.Clima subpolară este caracteristică părții nordice a statului marcat pe hartă cu litera :
                                                                                                                                    6 puncte
C.Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmații de mai jos :
1 . Orașul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera :
a)      C
b)      D
c)      F
d)     I                                                                                                    
2 puncte
2.  Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă cu literele :
             a)  A și C
             b)  B și D
             c)  C și E
             d)  E și H
                                                                                                                        2 puncte
3.  O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa și leagă Marea Neagră de Mare Nordului este formată din :
            a)   Dunăre și Rhin
            b)   Dunăre și Rhon
            c)   Nipru și Vistula
            d)   Rhin și Rhon
                                                                                                                        2 puncte
4.  Statul marcat pe hartă cu litera I este situat în Peninsula :
            a)   Balcanică
            b)   Iberică
            c)   Italică
            d)   Scandinavă
                                                                                                                        2 puncte
5.  Insulele Sardinia și Sicilia aparțin statului marcat pe hartă cu litera :
            a)   C
            b)   E
            c)   F
            d)   H                                                                                                   2 puncte

            D. Precizați trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) și clima Europei de Vest (Atlantice).
            Nota 1 : Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă : tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitații medii anuale, vânturi , amplitudine termică.
            Nota 2 : Punctajul ca fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi comparative și nu separat.
                                                                                                                                    6 puncte
            E.Precizati :
            1 ) O cauză care să explice diferențele mici de temperatură dintre vară și iarnă din cadrul climatului temperat – oceanic.
            2 ) O caracteristică a rețelei hidrografice din Peninsula Scandinavă.
                                                                                                                                    6 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte)
 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unitățile de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 și orașele cu numere de la 7 la 12.

A.Precizați :
1. Numele unităților de relief marcate pe hartă cu literele A și C ;
2. Numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 2 și 5.
                                                                                                                        4 puncte

B.Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos :
1.  Au orientare predominant NV – SE culmile munților din unitatea de relief marcată pe hartă cu litera ...
2.  În unitatea de relief marcată pe hartă cu litera D se manifestă influența climatică...
3.  Orașul – port fluvial marcat pe harta cu numărul 11 se numește ...
                                                                                                                        6 puncte

C. Scrieti pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos :

1.      Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera :
a)      B
b)      D
c)      F
d)     H
2 puncte
2.      Orașul marcat pe hartă cu numărul 12 este străbătut de :
a)      Buzău
b)      Ialomița
c)      Jiu
d)     Olt
2 puncte
3.      Râul marcat pe hartă cu numărul 4 străbate Depresiunea :
a)      Giurgeu
b)      Loviștei
c)      Maramureș
d)     Petroșani
2 puncte

4.      Străbate o câmpie de subsidență râul marcat pe hartă cu numărul .
a)      2
b)      3
c)      4
d)     5
2 puncte
5.       Vegetația alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera:
a)      C
b)      E
c)      F
d)     H
2 puncte
D. Precizați două deosebiri și o asemănare între relieful Podișului Getic și relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei.

       Nota 1 : Deosebirile și asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului : mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful , distribuția spațială a altitudinilor, gradul de fragmentare, înclinare, tipuri genetice de relief, alte aspecte dpecifice ale reliefului.

       Nota 2 : Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănările vor fi prezentate comparativ și nu separat.
                                                                                                                        6 puncte
E.Precizați două argumente care să susțină afirmația că „Podișul Dobrogei este cea mai veche și mai complexă unitate de relief din țară ”.
                                                                                                                        6 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

Diagrama alăturată se referă la subiectul III A și B și prezintă evoluția valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa.

 

A.Precizați :
1. Valoarea maximă a debitului mediu și luna în care se înregistrează această valoare.
  2. Valoarea minimă a debitului mediu și luna în care se înregistrează această valoare.
                                                                                                            4 puncte

 B.Precizați :


1. Anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime .
2. Anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime.
3. Diferența dintre debitul maxim și debitul minim.
                                                                                                                               6 puncte
C. Caracterizați Austria precizând :

1.         Două unități de relief ;
2.         Un tip de climă,
3.         Două râuri ;
4.         O zonă de vegetație ;
5.         Două orașe ,
6.         Două culturi agricole .
                                                                                                                             10 puncte


               D. Analizați datele statistice de bază din tabelul de mai jos, care prezintă structura producției de energie electrică în trei state ale Uniunii Europene .
 
Statul
Energia nucleară %
Hidroenergia
%
Cărbune
%
Gaze naturale
%
Petrol
%
Alte resurse
%
Belgia
29
1
3
27
40
-
Lituania
75
3
-
8
14
-
Ungaria
15
1
17
38
28
1
 
1.         Calculați ponderea în procente a combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale, petrol) în structura de energie electrică din Belgia și din Ucraina ; 
2.         Precizați un factor natural care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. 
                                                                                                                           6 puncte 

E. Precizați două efecte negative asupra mediului produse de dezvoltarea accentuată transporturilor terestre în statele Uniunii Europene.
                                                                                                                       4 puncte

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu